Naujienos

Pranešimas

Mieli tėveliai,

Šiuo neįprastu mums visiems metu, nors ir esame užsidarę, bet išliekame kartu. Praėjus pirmoms netikėtumo dienoms, pradėsime ilgėtis įprasto dienos režimo, rytinio skubėjimo, vakarinio pasikalbėjimo aptariant prabėgusią dieną…
Priimkime šias dienas su savo vaikais, kaip buvimo kartu DOVANĄ.
Kad diena nevirstų chaotiška, laikykitės savo sudaryto režimo – rutinoje vaikas jaučiasi saugus, nes žino kada valgyti, kada miegoti, kada žaisti. Jei nusistatysite laiką bendrai veiklai su vaiku, jis žinos, kad reikia išlaukti ir mokysis netrukdyti jums. Leiskite vaikui panuobodžiauti, nepulkite jo ištisai užimti – taip jis mokysis pats susirasti sau žaidimų ir veiklų.

Paverskite vaiką savo pagalbininku. Atsižvelgdami į vaiko amžių, leiskite jam išimti skalbinius iš skalbyklės, didesni vaikai gali sulankstyti ar padžiauti. Skutate bulves? Tegu mažasis jas “plauna”, o vyresnėlis bando naudotis skustuku. Leiskite vaikui dalyvauti namų tvarkyme, jis didžiuosis būdamas naudingas ir…mokysis saugoti tai, ką pats padarė.

Nedarykite už savo atžalą to, ką jis gali pats (taip mokysite jį savarankiškumo ir turėsite sau laiko). Rengiasi? Tegu susitvarko drabužius (atsižvelkite į vaiko amžių). Pažaidė? Tegu susitvarko žaislus taip, kad netrukdytų kitiems šeimos nariams.

Neraminkite vaiko, duodami jam telefoną (jei duodate – tik sutartam laikui). Telefonas nepakeis knygutės, piešimo, žaislų, o atims juos. Darželyje visi išgyvena be telefono 🙂

Jūsų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos pasiruošusios dirbti nuotoliniu būdu, vadovaujantis SAM, ŠMSM nurodymais ir rekomendacijomis.
Jūs – gerbiami tėveliai, buvote ir būsite svarbiausi mūsų talkininkai,tad nuotolinį ugdymą (-sį) įvaldysime ir bendru darbu pasidžiaugsime drauge.
Prašome Jūsų pasitikrinti, ar esate prisijungę prie uždarųFB grupių:

1. Grupė Lašelis_nuotolinis_ugdymas (Olga, Dovilė)
2. Grupė “AUŠRELĖ” (Rima, Irena)
3. MĖNESĖLIS nuotolinis ugdymas (Vilma, Irena)
4. DEBESĖLIS nuotolinis ugdymas (Ilona, Kristina)
5. Saulutės mokyklėlė 2020 (Danutė, Lina)
6. ŽVAIGŽDUTĖ nuotolinis ugdymas (Jelena, Dovilė)
7. Svajonėlės ” Aitvarėlis” nuotoliniu būdu (Viktorija)
8. Lentvario l.d. Svajonėlė ” Spindulėlis” grupė (Daiva)

Detalesnę informaciją apie veiklos (užduotėlių) pateikimą, laiką, komunikaciją Jums suteiks grupių pedagogai.
Sėkmės ir kuo geriausios kloties mums visiems.
Būkite sveiki ir saugokite vieni kitus.

Jei turite klausimų rašykite darzelis.svajonele@gmail.com

Širdingai,
„Svajonėlės“ komanda
2020-03-30

MIELI TĖVELIAI,

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos,gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos.
Todėl norėdami išvengti nesklandumų, prašome visiems laikytis bendro susitarimo:

 

  1. Susirgus vaikui tėvai (globėjai) informuoja auklėtoją telefonu/elektroniniu paštu/žinute pirmąją neatvykimo dieną iki 9.00 val.
  2. Pirmą dieną atvykus po ligos į darželį tėvai (globėjai) užpildo pranešimo formą. (Atsisiųsti)
  3. Užpildyta pranešimo forma pateikiama grupės auklėtojui atvykus į darželį arba el. paštu.: darzelis.svajonele@gmail.com

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. S1-82 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo”, tėvai (globėjai) atlyginimo už maitinimą nemoka:

 

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų(globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
  • Priešmokyklinio amžiaus vaikų atostogų metu pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Paskelbus ekstremalią situaciją;
  • Kai mokykla ar grupė uždaroma vasaros atostogų ar remonto darbų;
  • Dėl įvairių šeimyninių aplinkybių kiekvieną mėnesį iki 5 darbo dienų (lengvata taikoma nuo pirmosios dienos, tačiau tik už einamąjį mėnesį).

 

Dėkojame, kad esate rūpestingi ir atsakingi 🙂

„Svajonėlės“ komanda
2019-09-24

 

Lopšelis-darželis „Svajonėlė” laikinai nedirbs

MIELI TĖVELIAI,

Suaugusieji turi „suteikti vaikams atostogas”. Pailsėti nuo darželio ir vaikui įprastos aplinkos vasaros metu vaikams būtina. Pirmiausia dėl to, kad vaikai galės ilgiau pamiegoti, valgyti kitokį, naminį ir tik jiems norimą maistą ir tiesiog galės nieko neveikti, t. y., gyventi ramesniu dienos režimu.
Vaikai vystosi labai sparčiai, nes intensyviai pažindami aplinkinį pasaulį, jie gauna gausybę informacijos ir patiria įvairiausių emocijų. Todėl poilsis, ypač vasarą, padės vaikams nepervargti, „neperkaitinti” smegenų. Žaisti, dirbti, mokytis, kaip ir ilsėtis reikia išmokti.

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo organizavimo vasarą, informuojame, kad

Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė” laikinai nedirbs nuo
birželio 25 d. iki liepos 22 d. (imtinai 20 d.d).

Vasaros metu grupės bus komplektuojamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų, todėl gali būti jungiamos ar vaikai perkeliami į kitas grupes.

 

„Svajonėlės“ komanda
2019-04-30

Sugalvok norą! Jei atspėsi ant kurio žando blakstiena, išsipildys

Norai patys ne iš šio ne iš to nesipildo, juos pildome mes patys.Savo darbais, pasiekimais ir laimėjimais. 2018 metais daug norėjome ir nemažai padarėme, visi kartu eidami į bendrą tikslą DARNIOS IR KŪRYBINGOS ASMENYBĖS UGDYMAS KULTŪROS, MENO IR ŠVIETIMO PRIEMONĖMIS.
I. Norime, kad žaisdami mažieji svajoniukai pažintų save ir pasaulį, domėtųsi aplinka ir augtų laimingi.

Darome Padarėme
Įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Svajonių vaikystė” su integruota „Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos įgyvendinimo programa”. Tęsiame dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“ ir dirbame pagal sveikatos ugdymo programą „Svajonių vaikystė – sveika ir saugi vaikystė“”, dalyvaujama tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas(sis) vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, integruojant tarptautinę programą „Zipio draugai“.
Ikimokyklinio ugdymo grupės įgyvendina “Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą”.darome1
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikiamos 92 vaikams. Įstaigadalyvauja tarptautiniame strateginės partnerystės projekte Health EDU „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“, Tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautosdalyvavo 21 priešmokyklinio amžiaus vaikas.

paareme1

Darome Padarėme
Įsigyta ir naudojama interaktyvi lenta ir interaktyvios edukacinės grindys salėje. Visos grupės aprūpintos projektoriais ir kompiuteriais.

darome2

Pedagogai apmokyti dirbti ir taiko modernias priemones ugdomajame procese. Įstaigoje įvyko du užsiėmimai su  konsultantais, supažindinusiais su interaktyvių priemonių panaudojimo galimybėmis.

padareme2

Darome Padarėme
Pedagogai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir seminaruose.

 

Po kursų ir seminarų pedagogai dalinasi gerąja patirtimi ir žiniomis metodinio būrelio susirinkimuose, rodydami atviras veiklas. Įvyko suplanuoti 4 metodinio būrelio susirinkimai. Pedagogai per metus dalyvavo 133 val. mokymuose ir seminaruose.

 

Darome Padarėme
Organizuojamos veiklos kitose erdvėse.

veiklos1

veiklos2

veiklos3

Naujų žinių ir įspūdžių įgijo lankydamiesi edukacinėje išvykoje „Duonos kepimas”, ugdytiniai vyko į MO muziejų, Jaunųjų gamtininkų centrą, LR Seimą, Smalsių vaikų miestą Megoje, Geležinkelio muziejų, Vilniaus „Lėlės” teatrą. Lentvaryje lankėsi miesto bibliotekoje, pradinėje mokykloje, odontologijos klinikoje, Maximoje, sulčių spaudykloje.

seimas

Darome Padarėme
Patyriminiam ugdymui įrengtos daržo lysvės.

darzas1

Priešmokyklinė grupė įrengė daržo lysves, rūpinosi auginamomis daržovėmis ir prieskoniais. Džiaugėsi ir dalinosi derliumi.
darzas2

II. Stengiamės kurti gerą emocinę ugdymo(si) aplinka, tenkinančią vaiko poreikį žaisti, judėti, plėsti patirtį.

Darome Padarėme
Grupių patalpos ir lauko erdvės pritaikytos vaikų veiklos aktyvinimui, kūrybiškumu. Nuolat turtinama grupių aplinka edukacinėmis priemonėmis.

zaidziame1

Visos grupės aprūpintos edukacinėmis priemonėmis, žaislais, grožine ir metodine literatūra. Nuolat papildomos priemonės dailei ir darbeliams, sporto inventorius.
zaidziame2
Darome Padarėme
Sporto švenčių rengimas, dalyvavimas sporto projektuose skatinant vaikų fizinį
aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.sportas1
Įgyvendintos projekto „Sveikatiada” koordinatorių inicijuotos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklos. Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės” laimėjome atkrintamosiose rungtynėse rajone ir dalyvavome finaliniame festivalyje Jonavos arenoje.
Pasinaudota judėjimo užduotimis ir metodinėmis rekomendacijomis kasdieninėje veikloje. Dalyvavimas projektuose skatina pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, gerosios patirties sklaidą. Projekto veiklos leidžia atsiskleisti pedagogų kūrybiškumui ir pasidalinti ugdymo proceso tobulinimo idėjomis su kolegomis iš visos Lietuvos.
sportas2sportas3
Darome Padarėme
Parengtas ir VMVT patvirtintas vaikų maitinimo valgiaraštis pagal naują vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą.

maitinimas1

Vaikų maitinimo kokybę vertino Sveikatos apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijų bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai- mobili ekspertų komanda. Gavome puikų įvertinimą, kuris atsispindėjo ir respublikinėje spaudoje.
Darome Padarėme
Sudarytos sąlygos vaikų kūrybingumo ir saviraiškos skatinimui, pasitelkiant meninės raiškos priemones, dalyvaujant spektakliuose, renginiuose.

kuryba1

kuryba2

Vyksta suplanuotos kalendorinės ir valstybinės šventės, rytmečiai.
Dalyvavome Trakų rajono muzikos ir teatro festivalyje „Pasakų šalis” su spektakliu „Nesijuokit. Kaip žmogus peles varė”.
Dalyvavome Vilniaus l/d Aušrelė” projekte „Kelionė į muzikos šalį” su spektakliu „Ledinukas”.kuryba3kuryba4
Darome Padarėme
Konsultacijos tėvams, pedagogams ir pagalba vaikams.

 

Sutartis su Trakų PPT dėl psichologinės pagalbos.
Darome Padarėme
Tėvų pageidavimu vyksta papildomi užsiėmimai vaikams.

 

Papildomai vyksta anglų kalbos, šokių ir kovos menų NIAT-NAM užsiėmimai.

III. Norime, kad mūsų darželio bendruomenė jaustų tarpusavio palaikymą, supratimą, nes tik dirbdami kartu mes būsime pavyzdys mūsų vaikams.

Darome Padarėme
Tėvai įtraukiami ir noriai dalyvauja darželio veikloje.

tevai

Kartu su tėvais vykome į Kalėdinio futboliuko karnavalą „Sportimos“ futbolo manieže Vilniuje. Vasario mėnesį įvyko futboliuko šventė “Šimtmečio taurė”, kurioje komandos buvo sudarytos iš vaikų ir tėvų. Balandžio mėnesį dalyvavome “Lietuvos mažųjų žaidynės” II etape ir laimėję, vykome kartu į Jonavos sporto areną.
Grupių tėvais su vaikais dalyvauja Futboliuko šventėje „Draugystės taurė”.tevai2
Darome Padarėme
Tėvai aktyvūs bendruomenės švenčių dalyviai.

teveliai1

teveliai2

Darželio 5-ojo gimtadienio šventėje, visų grupių tėvai buvo paruošę pasirodymus, kuriuose dalyvavo kartu su vaikais.

teveliai3

teveliai4

Darome Padarėme
Darželio bendruomenė suburiama bendrai veiklai ir tikslų siekimui.

bendruomene1

Darželio kolektyvas paruošė ir bendruomenei parodė lyriškai komišką dramą „NE/NORIU”.
(Autorė K. Glinevičienė)bendruomene2
Darome Padarėme
Apie renginius, naujienas ir pasiekimus bendruomenė informuojama viešojoje erdvėje.

 

Informacija talpinama www.svajonele.lt
ir socialinio tinklo Facebook paskyroje lentvario l/d„svajonele” (330 žmonių tai mėgsta (pagal 2019-04-05 duomenis)).

„Svajonėlės“ komanda
2019-04-05

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ SVAJONĖLĖJE

,,Lietuvos mažųjų žaidynių“ emblema

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.Projektas vykdomas III etapais.

,,Lietuvos mažųjų žaidynių“ pirmasis etapas Lentvario l/d ,,Svajonėlė“ vyks vasario 20 d. 9.30 val.

Svajonėlės komanda

Sveikatiados maisto detektyvai

Sveikatiada

Kiekviena  įgyvendinta veikla mums atneša labai daug džiaugsmo ir kažko naujo ir nepaprasto,  todėl visus Svajonėlės draugus kviečiame aktyviai dalyvauti projekte.

Nuo sausio iki balandžio mėnesio organizuosime ,,Sveikatiados maisto detektyvai”  mitybines veiklas ir konkursus.

Priešmokyklinė ,,Aitvarėlis” grupė – ,,Sveikatiados debatai”.

Tema ,, Saldumynus valgyti yra nesveika”. (Kad debatai tikrai būtų ,,Sveikatiadiški”, kalbėtojai turės atlikti tam tikras užduotis). Sausio -vasario mėn.

Konkursas ,,Sveikos dienos meniu”.

Tikslas: Suteikti galimybę  kartu su tėveliais pabandyti suformuoti  savo dienos valgiaraštį, tuo pačiu dar geriau susipažįstant su sveikos mitybos piramide.

,,Debesėlis” grupė.

,,Saulutė” grupė

(Vasario- kovo mėnuo).

 

„Svajonėlės“ komanda
2019-01-24

Kalėdos „Svajonėlėje”

Visų vaikų širdyse gyvena daugybė mažų ir didelių svajonių.

Vienas svajoja apie konstruktorių, kitas norėtų turėti kačiuką…

Mūsų vaikai – labai skirtingi, bet kiekvienas nori, kad šiuo stebuklingu metų laiku juos aplankytų Kalėdų Senelis.

Ir šiai svajonei tikrai lemta išsipildyti, nes gruodžio 20 dieną Kalėdų Senelis svečiuosis pas visus lopšelio – darželio „Svajonėlė” vaikus!

10.00 val. „Lašelis”

11.00 val. „Mėnesėlis”

12.00 val. „Žvaigždutė”

13.30 val. „Debesėlis”

15.00 val. „Saulutė”

16.00 val. „Aitvarėlis”

kaledos„Svajonėlės“ komanda
2018-12-14

Pagalba vaikams