Sugalvok norą! Jei atspėsi ant kurio žando blakstiena, išsipildys

Norai patys ne iš šio ne iš to nesipildo, juos pildome mes patys.Savo darbais, pasiekimais ir laimėjimais. 2018 metais daug norėjome ir nemažai padarėme, visi kartu eidami į bendrą tikslą DARNIOS IR KŪRYBINGOS ASMENYBĖS UGDYMAS KULTŪROS, MENO IR ŠVIETIMO PRIEMONĖMIS.
I. Norime, kad žaisdami mažieji svajoniukai pažintų save ir pasaulį, domėtųsi aplinka ir augtų laimingi.

Darome Padarėme
Įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Svajonių vaikystė” su integruota „Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos įgyvendinimo programa”. Tęsiame dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“ ir dirbame pagal sveikatos ugdymo programą „Svajonių vaikystė – sveika ir saugi vaikystė“”, dalyvaujama tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas(sis) vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, integruojant tarptautinę programą „Zipio draugai“.
Ikimokyklinio ugdymo grupės įgyvendina “Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą”.darome1
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikiamos 92 vaikams. Įstaigadalyvauja tarptautiniame strateginės partnerystės projekte Health EDU „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“, Tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautosdalyvavo 21 priešmokyklinio amžiaus vaikas.

paareme1

Darome Padarėme
Įsigyta ir naudojama interaktyvi lenta ir interaktyvios edukacinės grindys salėje. Visos grupės aprūpintos projektoriais ir kompiuteriais.

darome2

Pedagogai apmokyti dirbti ir taiko modernias priemones ugdomajame procese. Įstaigoje įvyko du užsiėmimai su  konsultantais, supažindinusiais su interaktyvių priemonių panaudojimo galimybėmis.

padareme2

Darome Padarėme
Pedagogai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir seminaruose.

 

Po kursų ir seminarų pedagogai dalinasi gerąja patirtimi ir žiniomis metodinio būrelio susirinkimuose, rodydami atviras veiklas. Įvyko suplanuoti 4 metodinio būrelio susirinkimai. Pedagogai per metus dalyvavo 133 val. mokymuose ir seminaruose.

 

Darome Padarėme
Organizuojamos veiklos kitose erdvėse.

veiklos1

veiklos2

veiklos3

Naujų žinių ir įspūdžių įgijo lankydamiesi edukacinėje išvykoje „Duonos kepimas”, ugdytiniai vyko į MO muziejų, Jaunųjų gamtininkų centrą, LR Seimą, Smalsių vaikų miestą Megoje, Geležinkelio muziejų, Vilniaus „Lėlės” teatrą. Lentvaryje lankėsi miesto bibliotekoje, pradinėje mokykloje, odontologijos klinikoje, Maximoje, sulčių spaudykloje.

seimas

Darome Padarėme
Patyriminiam ugdymui įrengtos daržo lysvės.

darzas1

Priešmokyklinė grupė įrengė daržo lysves, rūpinosi auginamomis daržovėmis ir prieskoniais. Džiaugėsi ir dalinosi derliumi.
darzas2

II. Stengiamės kurti gerą emocinę ugdymo(si) aplinka, tenkinančią vaiko poreikį žaisti, judėti, plėsti patirtį.

Darome Padarėme
Grupių patalpos ir lauko erdvės pritaikytos vaikų veiklos aktyvinimui, kūrybiškumu. Nuolat turtinama grupių aplinka edukacinėmis priemonėmis.

zaidziame1

Visos grupės aprūpintos edukacinėmis priemonėmis, žaislais, grožine ir metodine literatūra. Nuolat papildomos priemonės dailei ir darbeliams, sporto inventorius.
zaidziame2
Darome Padarėme
Sporto švenčių rengimas, dalyvavimas sporto projektuose skatinant vaikų fizinį
aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.sportas1
Įgyvendintos projekto „Sveikatiada” koordinatorių inicijuotos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklos. Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės” laimėjome atkrintamosiose rungtynėse rajone ir dalyvavome finaliniame festivalyje Jonavos arenoje.
Pasinaudota judėjimo užduotimis ir metodinėmis rekomendacijomis kasdieninėje veikloje. Dalyvavimas projektuose skatina pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, gerosios patirties sklaidą. Projekto veiklos leidžia atsiskleisti pedagogų kūrybiškumui ir pasidalinti ugdymo proceso tobulinimo idėjomis su kolegomis iš visos Lietuvos.
sportas2sportas3
Darome Padarėme
Parengtas ir VMVT patvirtintas vaikų maitinimo valgiaraštis pagal naują vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą.

maitinimas1

Vaikų maitinimo kokybę vertino Sveikatos apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijų bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai- mobili ekspertų komanda. Gavome puikų įvertinimą, kuris atsispindėjo ir respublikinėje spaudoje.
Darome Padarėme
Sudarytos sąlygos vaikų kūrybingumo ir saviraiškos skatinimui, pasitelkiant meninės raiškos priemones, dalyvaujant spektakliuose, renginiuose.

kuryba1

kuryba2

Vyksta suplanuotos kalendorinės ir valstybinės šventės, rytmečiai.
Dalyvavome Trakų rajono muzikos ir teatro festivalyje „Pasakų šalis” su spektakliu „Nesijuokit. Kaip žmogus peles varė”.
Dalyvavome Vilniaus l/d Aušrelė” projekte „Kelionė į muzikos šalį” su spektakliu „Ledinukas”.kuryba3kuryba4
Darome Padarėme
Konsultacijos tėvams, pedagogams ir pagalba vaikams.

 

Sutartis su Trakų PPT dėl psichologinės pagalbos.
Darome Padarėme
Tėvų pageidavimu vyksta papildomi užsiėmimai vaikams.

 

Papildomai vyksta anglų kalbos, šokių ir kovos menų NIAT-NAM užsiėmimai.

III. Norime, kad mūsų darželio bendruomenė jaustų tarpusavio palaikymą, supratimą, nes tik dirbdami kartu mes būsime pavyzdys mūsų vaikams.

Darome Padarėme
Tėvai įtraukiami ir noriai dalyvauja darželio veikloje.

tevai

Kartu su tėvais vykome į Kalėdinio futboliuko karnavalą „Sportimos“ futbolo manieže Vilniuje. Vasario mėnesį įvyko futboliuko šventė “Šimtmečio taurė”, kurioje komandos buvo sudarytos iš vaikų ir tėvų. Balandžio mėnesį dalyvavome “Lietuvos mažųjų žaidynės” II etape ir laimėję, vykome kartu į Jonavos sporto areną.
Grupių tėvais su vaikais dalyvauja Futboliuko šventėje „Draugystės taurė”.tevai2
Darome Padarėme
Tėvai aktyvūs bendruomenės švenčių dalyviai.

teveliai1

teveliai2

Darželio 5-ojo gimtadienio šventėje, visų grupių tėvai buvo paruošę pasirodymus, kuriuose dalyvavo kartu su vaikais.

teveliai3

teveliai4

Darome Padarėme
Darželio bendruomenė suburiama bendrai veiklai ir tikslų siekimui.

bendruomene1

Darželio kolektyvas paruošė ir bendruomenei parodė lyriškai komišką dramą „NE/NORIU”.
(Autorė K. Glinevičienė)bendruomene2
Darome Padarėme
Apie renginius, naujienas ir pasiekimus bendruomenė informuojama viešojoje erdvėje.

 

Informacija talpinama www.svajonele.lt
ir socialinio tinklo Facebook paskyroje lentvario l/d„svajonele” (330 žmonių tai mėgsta (pagal 2019-04-05 duomenis)).

„Svajonėlės“ komanda
2019-04-05

Pagalba vaikams