Teisinės nuorodos

Atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą HN 75:2016
Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2013 m. lapkričio 21 d. Nr. V-1106)
Dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775)
Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795)
LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964)

www.ikimokyklinis.lt

Pagalba vaikams