LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Tvarkos

 • Darbo tvarkos taisyklės >> žiūrėti
 • Vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas (2019 m.). >> žiūrėti
 • Darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašas (2018 m.). >> žiūrėti
 • Informavimo ir konfidencialios informacijos apsaugos, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas. >> žiūrėti
 • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika. >> žiūrėti
 • 2017-2018 m. m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas. >> žiūrėti
 • Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka. >> žiūrėti
 • Bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarkos aprašas. >> žiūrėti
 • Gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka. >> žiūrėti
 • Inventorizacijos vykdymo tvarka. >> žiūrėti
 • Korupcijos prevencijos programa 2017-2019 metams. >> žiūrėti
 • Priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatai. >> žiūrėti
 • Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarka. >> žiūrėti
 • Vaikų maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas. >> žiūrėti
 • Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. >> žiūrėti
 • Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas. >> žiūrėti
 • Darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašas. >> žiūrėti
 • Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. >> žiūrėti
 • Nepedagoginių darbuotojų kasmetinių veiklos vertinimo ir veiklos užduočių nustatymo tvarka. >> žiūrėti
 • Pirmos pagalbos organizavimo tvarka įstaigoje. >> žiūrėti
 • Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. >> žiūrėti
Pagalba vaikams