Tvarkos

 • Darbo vasaros metu organizavimo tvarka >> žiūrėti
 • 2023-2024 m.m. ugdymo programų įgyvendinimo aprašas >> žiūrėti
 • Vaikų, turinčių SUP, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas >> žiūrėti
 • Darbo apmokėjimo sistemos aprašas >> žiūrėti
 • Vidaus kontrolės politika >> žiūrėti
 • Darbo tvarkos taisyklės >> žiūrėti
 • Vidaus tvarkos taisyklės >> žiūrėti
 • Inventorizacijos vykdymo tvarka. >> žiūrėti
 • Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 metams. >> žiūrėti
 • Vaikų maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas >> žiūrėti
 • Kasdienio vaikų lankymo, mokėjimo apskaitos, lengvatų taikymo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas >> žiūrėti
 • Įstaigos darbuotojų veiksmų ugdytiniui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų ugdytinio atstovų informavimo tvarkos aprašas. >> žiūrėti
 • Ugdymo organizavimo tvarkos aprašas dėl Covid-19 prevencijos >> žiūrėti
 • Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso inferkcijos) valdymo priemonių darbo vietoms tvarkos aprašas >> žiūrėti
 • Elektroninio dienyno tvarkos aprašas >> žiūrėti
 • Dokumentų valdymo tvarkos aprašas >> žiūrėti
 • Vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas >> žiūrėti
 • Nuotolinio darbo tvarkos aprašas >> žiūrėti
 • Informavimo ir konfidencialios informacijos apsaugos, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas. >> žiūrėti
 • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika. >> žiūrėti
 • Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka. >> žiūrėti
 • Bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarkos aprašas. >> žiūrėti
 • Gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka. >> žiūrėti
 • Priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatai. >> žiūrėti
 • Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarka. >> žiūrėti
 • Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas. >> žiūrėti
 • Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. >> žiūrėti
 • Nepedagoginių darbuotojų kasmetinių veiklos vertinimo ir veiklos užduočių nustatymo tvarka. >> žiūrėti
 • Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. >> žiūrėti
 • Ugdytinių, jų tėvų (globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės. >> žiūrėti
 • Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas. >> žiūrėti
Pagalba vaikams